REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PODRĘCZNIK.MIGAM.ORG

obowiązuje od 17.04.2023 r.

 1. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Cena – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek VAT), którą Klient zobowiązany jest zapłacić Migam za Produkt. Cena uwzględnia koszt dostawy Produktu do Klienta.

 2. Dane Osobowe lub Dane – dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO, tj. wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

 3. Dzień Roboczy – każdy dzień inny niż sobota, niedziela lub dzień ustawowo wolny od pracy.

 4. e-Faktura – faktura wystawiona w formacie PDF i doręczona Klientowi w formie elektronicznej. Pojęcie to obejmuje fakturę, fakturę korygującą, duplikat faktury oraz notę korygującą.

 5. Formularz Kontaktowy – formularz umożliwiający Klientowi kontakt z Migam dostępny za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 6. Formularz Zamówienia – formularz umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia i określenie danych niezbędnych do jego realizacji.

 7. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług dostępnych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w tym zawierająca z Migam Umowę Sprzedaży.

 8. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2022.1360 t.j. z późn. zm.).

 9. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający z usług dostępnych za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub zawierający z Migam Umowę Sprzedaży, w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową albo związanych z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tych usług lub Umowy wynika, że nie posiadają one dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG).

 10. Koszyk – usługa udostępniana Klientowi w ramach Sklepu Internetowego, umożliwiająca skompletowanie Zamówienia oraz podsumowanie jego wartości.

 11. Migam – Migam S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Hauke-Bosaka 16A, 01-540 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000983987, NIP: 9512387159, REGON: 360614795, o kapitale zakładowym w wysokości 253.918,00 zł, wpłaconym w całości, będąca właścicielem Sklepu Internetowego.

 12. Produkt – towar oferowany przez Migam w Sklepie Internetowym, mogący być Przedmiotem Umowy Sprzedaży.

 13. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego podrecznik.migam.org.

 14. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 15. Sklep Internetowy lub Sklep – prowadzony przez Migam serwis sprzedaży on-line dostępny dla Klientów za pośrednictwem strony internetowej www.podrecznik.migam.org.

 16. Strona / Strony – odpowiednio strona lub strony Umowy Sprzedaży, tj. Migam lub Klient.

 17. Strona Produktowa – podstrona w Sklepie Internetowym, na której przedstawiane są informacje na temat Produktu.

 18. Umowa Sprzedaży lub Umowa – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, której przedmiotem jest sprzedaż przez Migam na rzecz Klienta Produktu za zapłatą Ceny. Umowa Sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem a Migam z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, z chwilą i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 19. Urządzenie Końcowe – urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci (np. komputer, smartfon, tablet).

 20. Zamówienie – oświadczenie Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, określające Produkt i jego ilość oraz dane dot. Klienta niezbędne do zawarcia Umowy i jej ewentualnego wykonania.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży na odległość prowadzonej przez Migam za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz zasady i warunki świadczenia przez Migam usług nieodpłatnych drogą elektroniczną poprzez stronę internetową podrecznik.migam.org. Postanowienia Regulaminu określają w szczególności zasady składania Zamówień na Produkty, dostarczania zakupionych Produktów Klientowi, uiszczania przez Klientów Ceny sprzedaży Produktów, prawa i obowiązki stron Umowy Sprzedaży, w tym uprawnienia do odstąpienia od Umowy (zwroty) oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

 2. Właścicielem i operatorem Sklepu Internetowego jest Migam S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Hauke-Bosaka 16A, 01-540 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000983987, NIP: 9512387159, REGON: 360614795, o kapitale zakładowym w wysokości 253.918,00 zł, wpłaconym w całości.

 3. Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu Cywilnego.

 4. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z późn. zm.).

 5. Regulamin udostępniany jest przez Migam nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu Internetowego w sposób umożliwiający odtworzenie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Na żądanie Klienta Migam dostarczy Klientowi Regulamin w obowiązującym go brzmieniu, pocztą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres do kontaktu.

 6. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 7. Korzystając ze Sklepu Internetowego Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz Polityki prywatności, akceptuje ich postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 1. USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. Migam świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące rodzaje usług elektronicznych:

 1. umożliwianie Klientom przeglądania treści umieszczonych w ramach Sklepu Internetowego, w tym informacji o Produktach;

 2. umożliwianie Klientom korzystania z usługi Koszyka;

 3. umożliwianie Klientom składania Zamówień na Produkty oraz zawierania i realizacji Umów Sprzedaży na zasadach określonych w Regulaminie;

 4. przesyłanie przez Migam wiadomości e-mail dotyczących złożonego Zamówienia, w tym potwierdzenia zawarcia Umowy Sprzedaży, e-Faktury oraz informacji o statusie Zamówienia;

 5. Formularz Kontaktowy.

 1. Korzystanie z usług, o których mowa w ust. 1 powyżej, nie wymaga rejestracji konta.

 2. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka. Koszyk świadczony jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta. Dodanie Produktów do Koszyka nie oznacza ich rezerwacji. Koszyk zapamiętuje informacje o Produktach wybranych przez Klienta również po zakończeniu sesji przeglądarki, przez okres 48 godzin, jednak nie zapewnia dostępności egzemplarzy wybranych przez Klienta Produktów w późniejszym terminie. Migam ma możliwość wprowadzenia limitu Produktów lub limitu łącznej Ceny Produktów możliwych do dodania do Koszyka w ramach jednego Zamówienia.

 3. Usługa Formularz Kontaktowy umożliwia Klientowi wysłanie do Migam, za pomocą formularza udostępnionego w ramach Sklepu Internetowego, wiadomości elektronicznej. Rezygnacja z usługi możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania wiadomości do Migam.

 4. Migam zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności / usług Sklepu Internetowego lub do modyfikacji technicznego sposobu realizacji usług (np. zmiany szaty graficznej Sklepu Internetowego) w każdym czasie.

 1. WARUNKI TECHNICZNE I BEZPIECZEŃSTWO

       1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądanie asortymentu Sklepu, wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:

        1. posiadania Urządzenia Końcowego;

        2. posiadania dostępu do sieci Internet, gwarantującego nieprzerwany dostęp do usług podczas korzystania z nich;

        3. zainstalowania aktualnej przeglądarki internetowej typu Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Microsoft Edge z włączoną obsługą języka JavaScript.

Do korzystania z niektórych usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, takich jak składanie Zamówień na Produkty, niezbędne jest ponadto:

  1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (adresu e-mail);

  2. posiadania oprogramowania pozwalającego na odczyt dokumentów w formacie PDF (np. Adobe Acrobat Reader), w celu odczytu plików udostępnionych przez Migam do pobrania w formacie PDF, np. niniejszego Regulaminu lub e-Faktury).

 1. Migam stosuje mechanizm plików „cookie”, które podczas korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego zapisywane są przez serwer Migam na dysku twardym Urządzenia Końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookie” ma na celu poprawne działanie Sklepu Internetowego na Urządzeniach Końcowych Klientów. Mechanizm ten nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Urządzeniach Końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych Urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookie” w przeglądarce internetowej swojego Urządzenia Końcowego. Migam wskazuje, że wyłączenie „cookie” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu Internetowego.

 2. Migam nie jest zobowiązany do świadczenia usług na rzecz podmiotów niespełniających wymogów wskazanych w ust. 1-2 powyżej.

 3. W celu zapewnienia funkcjonowania Sklepu Internetowego oraz bezpieczeństwa komunikacji w Sklepie, w szczególności w trakcie składania Zamówień, Migam podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia funkcjonowania oraz bezpieczeństwa Sklepu Internetowego.

 4. W celu prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego i korzystania z usług świadczonych za jego pośrednictwem, Klient ma obowiązek zadbać, aby używane przez niego oprogramowanie było aktualne, szczególnie w zakresie ewentualnego pobierania nowych wersji lub aktualizacji.

 5. Migam informuje, że szczególnym zagrożeniem związanym ze świadczeniem usług drogą elektroniczną jest niebezpieczeństwo uzyskania dostępu i ingerencji w dane transmitowane poprzez sieć Internet przez osoby nieuprawnione. Aby zapobiegać tego typu niebezpieczeństwom (m.in. polegającym na działaniu różnego rodzaju wirusów komputerowych, oprogramowania typu malware lub spyware) ważne jest, aby Klient zainstalował na swoim Urządzeniu Końcowym, poprzez które łączy się z siecią Internet, programy antywirusowe i na bieżąco je aktualizował.

 6. W razie zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego, podejrzanych treści lub podjęcia wątpliwości co do funkcjonowania Sklepu Internetowego, Klient powinien przerwać korzystanie ze Sklepu oraz niezwłocznie poinformować o zauważonych nieprawidłowościach Migam.

 7. Migam nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych sprzętu komputerowego, Urządzenia Końcowego, systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, z których korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi korzystanie ze Sklepu Internetowego.

 8. Migam nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze Sklepu Internetowego przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem lub Regulaminem.

 1. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

    1. Informacje o Produktach zawarte w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Migam następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia na warunkach wskazanych poniżej.

    2. Migam umożliwia Klientom składanie Zamówień wyłącznie za pośrednictwem Formularza Zamówienia dostępnego w ramach Sklepu Internetowego (brak możliwości składania Zamówień poprzez kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną). Składanie Zamówień za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz zakup Produktów nie wymaga rejestracji konta.

    3. W przypadku Klientów będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, złożyć Zamówienie w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Umowy Sprzedaży może jedynie osoba uprawniona do reprezentacji Klienta w zakresie upoważniającym do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem przez osobę reprezentującą Klienta oświadczenia potwierdzającego fakt jej umocowania do działania w imieniu i na rzecz Klienta. W przypadku powzięcia przez Migam informacji, że złożone przez reprezentanta oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest niezgodne ze stanem faktycznym, Migam może podjąć wszelkie przewidziane prawem lub Regulaminem kroki w stosunku do tej osoby oraz odmówić świadczenia usług.

    4. Klient może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

    5. Klient składający Zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego kompletuje Zamówienie wybierając Produkt, którym jest zainteresowany. Dodanie Produktu do Koszyka następuje przez wybór polecenia „Dodaj do koszyka” (lub równoznacznego), znajdującego się na Stronie Produktowej.

    6. Po skompletowaniu Zamówienia Klient przechodzi do Formularza Zamówienia i wypełnia go w zakresie danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. W Formularzu Zamówienia Klient podaje (a w przypadku danych opcjonalnych – może podać) następujące dane:

     1. dane identyfikujące i kontaktowe Klienta: imię, nazwisko, firma (opcjonalnie), NIP (opcjonalnie), adres (ulica, nr domu, nr mieszkania / lokalu, miejscowość, kod pocztowy), adres e-mail, nr telefonu;

     2. adres dostawy, w przypadku, gdy jest on inny niż adres Klienta (opcjonalnie): imię, nazwisko lub firma, ulica, nr domu, nr mieszkania / lokalu, miejscowość, kod pocztowy;

     3. uwagi do Zamówienia (opcjonalnie).

W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych dotyczących Klienta lub dostawy może uniemożliwić lub utrudnić realizację Umowy Sprzedaży.

    1. Złożenie Zamówienia przez Klienta następuje poprzez kliknięcie w przycisk „Zamawiam i płacę” (lub równoznaczny). Każdorazowo przed wysyłką Zamówienia do Migam, Klient jest informowany o łącznej Cenie za wybrane Produkty wraz z dostawą, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży. W celu złożenia Zamówienia wymagane jest zapoznanie się i akceptacja postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

    2. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem Migam oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów będących przedmiotem Zamówienia.

    3. Po złożeniu Zamówienia Klient zostanie przekierowany do strony zewnętrznego dostawcy usług płatniczych – Przelewy24, w celu dokonania płatności.

    4. Migam w odpowiedzi na Zamówienie niezwłocznie wysyła do Klienta automatyczną wiadomość na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej z potwierdzeniem złożenia Zamówienia.

    5. Po zweryfikowaniu Zamówienia Migam wysyła do Klienta, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, wiadomość z:

     1. potwierdzeniem przyjęcia oferty na Produkty, złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oraz potwierdzeniem zawarcia pomiędzy Stronami wiążącej Umowy Sprzedaży; albo

     2. informacją o braku przyjęcia oferty na Produkty, złożonej w ramach Zamówienia (chyba, że co innego wynika z treści Regulaminu).

    6. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia oferty Klienta, tj. otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 11a powyżej, w zakresie wskazanych w niej Produktów.

    7. W przypadku braku możliwości przyjęcia oferty Klienta jedynie w stosunku do części Produktów wchodzących w zakres Zamówienia, Migam skontaktuje się z Klientem celem potwierdzenia przez Klienta woli realizacji Zamówienia w części, w jakiej Migam zgodził się przyjąć ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży. W takim przypadku Klient uprawniony jest do anulowania całości złożonego Zamówienia, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od Umowy w przyszłości. Anulowanie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z odwołaniem złożonej przez niego oferty. Postanowienie ust. 14 poniżej stosuje się odpowiednio.

    8. W przypadku braku przyjęcia oferty (w całości lub w części) złożonej w ramach Zamówienia, Migam niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od dnia otrzymania płatności od Klienta, zwraca Klientowi uiszczone przez niego środki na poczet Zamówienia, w zakresie w jakim Umowa Sprzedaży nie została zawarta. Zwrot należności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył pierwotnie Klient. Sposób zapłaty zwracanej kwoty na rzecz Klienta może być zmieniony jedynie za jego wyraźną zgodą.

    9. Do czasu zawarcia Umowy Sprzedaży, Klient ma prawo cofnąć złożoną przez siebie ofertę, a tym samym anulować Zamówienie. W tym celu należy skontaktować się z Migam telefonicznie lub drogą mailową, na dane kontaktowe wskazane w rozdziale XVI ust. 6a i 6b Regulaminu. Możliwość anulowania oferty nie uchybia możliwości odstąpienia przez Klienta od Umowy Sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku skutecznego cofnięcia oferty, postanowienie ust. 14 powyżej stosuje się odpowiednio.

    10. Niezależnie od wiadomości, o których mowa w ustępach powyżej, Migam może informować Klienta o statusie Zamówienia oraz komunikować się z Klientem w innych sprawach związanych z Zamówieniem, wysyłając wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej, a w wyjątkowych sytuacjach także w formie SMS lub drogą telefoniczną.

 1. PŁATNOŚCI

    1. Ceny Produktów zamieszczone na Stronie Internetowej są cenami brutto, tj. uwzględniają podatek VAT oraz zawierają koszt dostawy Produktu do Klienta, w formie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

    2. Realizacja płatności za Zamówienie odbywa się za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności – Przelewy24, obsługiwanego przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu. Migam nie oferuje Klientom innych sposobów płatności, jak również nie umożliwia opcji płatności za pobraniem.

    3. Klient powinien dokonać płatności za Zamówienie w terminie 48 godzin od momentu złożenia Zamówienia, zgodnie z rozdziałem V ust. 7 Regulaminu, w którym to czasie Produkty będące przedmiotem Zamówienia podlegają rezerwacji.

    4. Weryfikacja, a tym samym realizacja Zamówienia przez Migam, zostanie rozpoczęta nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Migam informacji z systemu Przelewy24 o dokonaniu płatności przez Klienta.

    5. Nieuiszczenie płatności w terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, jest równoznaczne z anulowaniem Zamówienia przez Klienta, a tym samym odwołaniem złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty.

    6. Transakcje sprzedaży Produktów dokumentowane są przez Migam w formie e-Faktur.

    7. Migam udostępnia Klientowi e-Fakturę poprzez wysyłkę na podany przez Klienta w Formularzu Zamówienia adres poczty elektronicznej. Faktura zostanie wystawiona w oparciu o dane Klienta wskazane w Formularzu Zamówienia.

    8. Wysyłka e-Faktury nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni od daty zawarcia Umowy Sprzedaży. Fakturę uważa się za doręczoną z chwilą wprowadzenia jej przez Migam do środka komunikacji elektronicznej.

    9. Poprzez akceptację Regulaminu Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Migam faktur VAT drogą elektroniczną, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług. Przesyłanie Klientowi e-Faktur zastępuje przesyłanie faktur w formie papierowej. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę w formie papierowej, składa taką dyspozycję w Formularzu Zamówienia, w polu „Uwagi do zamówienia”. Niezależnie od tego Klient ma prawo w każdym czasie zwrócić się do Migam o wystawienie faktury w formie papierowej przesyłając taki wniosek na adres: podrecznik@migam.org lub na adres korespondencyjny: Migam S.A., ul. Hauke-Bosaka 16A, 01-540 Warszawa.

    10. Klient zobowiązany jest do pobrania e-Faktury z maila i zarchiwizowania jej we własnym zakresie.

    11. Migam zastrzega sobie możliwość przesyłania faktur w formie papierowej, w szczególności w przypadku, gdy przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwiają przesłanie e-Faktury. Faktura zostanie wystawiona wówczas w formie papierowej i doręczona Klientowi na adres Klienta wskazany w Formularzu Zamówienia.

    12. Migam zastrzega sobie możliwość zmiany Cen Produktów w każdym czasie. Wiążąca dla Klienta jest Cena Produktu z chwili składania Zamówienia.

 1. DOSTAWA

    1. Sprzedawca realizuje dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa Produktu odbywa się za pośrednictwem przewoźnika InPost Kurier.

    2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna. Koszt dostawy wliczony jest w Cenę Produktu podaną w Sklepie Internetowym.

    3. Zamówione Produkty są dostarczane na adres wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia.

    4. Na łączny termin oczekiwania przez Klienta na otrzymanie Produktu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Migam oraz czas doręczenia Produktu przez przewoźnika. Całkowity czas realizacji Zamówienia, rozumiany jako wydanie Produktu Klientowi, wynosi maksymalnie 30 (trzydzieści) dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, jednakże Migam dołoży wszelkich starań, by Zamówienia te były realizowane szybciej.

    5. Zazwyczaj czas realizacji Zamówienia i jego doręczenia Klientowi kształtuje się następująco (jednak nie jest on gwarantowany):

 • Zamówienia są kompletowane i nadawane przez Migam w ciągu 3 Dni Roboczych od dnia opłacenia Zamówienia przez Klienta,

 • czas dostawy przesyłki przez przewoźnika od momentu jej nadania wynosi do 5 Dni Roboczych, przy czym w większości przypadków dostawa realizowana jest w terminie 1-2 Dni Roboczych.

    1. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez Migam przewoźnikowi.

    2. Klient zobowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika przewoźnika spisania właściwego protokołu.

    3. W przypadku braku odbioru przez Klienta Produktów będących przedmiotem Zamówienia, skutkującego zwrotem Produktów do Migam, Migam może wyznaczyć Klientowi odpowiedni dodatkowy termin do wykonania Umowy Sprzedaży z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy. W tym celu Migam skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną, ustalając ponownie termin i koszt Dostawy.

    4. Migam nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu lub opóźnienie w jego dostawie z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności, jeśli są one spowodowane podaniem przez Klienta błędnego lub niewłaściwego adresu dostawy.

 1. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Migam zobowiązuje się dołożyć należytej staranności w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu Internetowego oraz ochrony danych przekazanych przez Klienta Migam za pośrednictwem Sklepu.

 2. Migam dołoży wszelkich starań, by usługi świadczone były na rzecz Klienta w sposób niezakłócony i zgodnie z warunkami opisanymi w Regulaminie.

 3. Migam zastrzega sobie prawo dokonywania czasowych przerw w dostępie do Sklepu Internetowego w celach konserwacyjnych, naprawczych lub w celach aktualizacji albo rozbudowy Sklepu lub usług świadczonych za jego pośrednictwem – o ile działania te takiej przerwy wymagają. Migam poinformuje Klientów o Przerwie Technicznej w drodze komunikatu zamieszczonego w Sklepie Internetowym. Migam dołoży starań, aby ewentualne przerwy techniczne były jak najmniej uciążliwe dla Klientów, w szczególności, aby planowane były na godziny nocne i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Migam.

 4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

     1. podawania w udostępnionych w ramach Sklepu Internetowego formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych do realizacji usługi lub Umowy Sprzedaży danych;

     2. niezwłocznego aktualizowania danych podanych Migam w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży, w szczególności w zakresie, w jakim jest to konieczne dla prawidłowego jej wykonania;

     3. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Migam za pośrednictwem Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający ich działania oraz w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz wszelkimi instrukcjami udostępnionymi Klientowi przez Migam w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego. Za działanie zakłócające funkcjonowanie Sklepu Internetowego może być uznane w szczególności składanie Zamówień w sposób uzasadniający podejrzenie korzystania z narzędzi automatyzujących proces składania Zamówień;

     4. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Migam za pośrednictwem Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Migam;

     5. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Migam kosztów w pełnej wysokości;

     6. terminowego odbioru Produktów będących przedmiotem Umowy Sprzedaży;

     7. zapoznawania się z opisami i instrukcjami dotyczącymi działania Sklepu Internetowego i jego poszczególnych funkcji, znajdującymi się na stronie Sklepu i pojawiającymi się w trakcie jego użytkowania;

     8. zapoznawania się z treścią wiadomości oraz komunikatów, przesyłanych mu przez Migam i stosowania się do ewentualnych zaleceń Migam podawanych w tych wiadomościach lub komunikatach, jak również powstrzymywania się od korzystania ze Sklepu Internetowego w terminach przeznaczonych na prace konserwacyjne lub aktualizacyjne – o ile wynika to bezpośrednio z treści komunikatu.

 1. Klient ma zakaz zamieszczania w Sklepie Internetowym treści i danych o charakterze bezprawnym lub godzącym w dobre obyczaje. W szczególności niedopuszczalne jest zamieszczanie w Sklepie treści naruszających prawa autorskie osób trzecich, treści naruszające cudze dobra osobiste oraz wulgaryzmów.

 2. Z ważnych przyczyn, tj. w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, w sytuacji gdy dany Klient naruszył jeden z obowiązków, o których mowa w ust. 4 lub 5 powyżej, Migam może odmówić przyjęcia oferty Klienta, jak również odmówić mu dalszego prawa do składania Zamówień w Sklepie Internetowym.

 3. Migam przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia, nie później jednak niż do czasu wysyłki Produktów będących przedmiotem Umowy do Klienta. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Migam.

 4. Klient przyjmuje do wiadomości, że Migam lub jego poddostawcom przysługują wszelkie prawa autorskie do Sklepu Internetowego oraz jego elementów, mających charakter utworów w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2022.2509 t.j. z późn. zm.), takich jak teksty, grafiki, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki audio, pliki wideo, pliki z danymi, prezentacje, nazwa serwisu, funkcjonalności serwisu, wygląd graficzny serwisu, układ i kompozycja wyżej wskazanych elementów. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie lub dokonywanie opracowań serwisu lub jego elementów, w tym kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych w serwisie bez wyraźnej pisemnej zgody Migam, stanowi naruszenie ww. praw autorskich i spotka się z natychmiastową reakcją Migam, z pociągnięciem Klienta do odpowiedzialności odszkodowawczej włącznie.

 5. Klient jest uprawniony do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz innych utworów zamieszczonych w Sklepie Internetowym wyłącznie w celu i w granicach wynikających z niniejszego Regulaminu oraz funkcjonalności udostępnionych mu przez Migam w ramach Sklepu.

 1. REKLAMACJE

    1. Migam zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży bez wad.

    2. Klient ma prawo złożyć reklamację w związku z wadami Produktu. Reklamację można kierować do Migam:

 1. w przypadku Klientów niebędących Konsumentami – w formie elektronicznej, przesyłając na adres poczty elektronicznej: podrecznik@migam.org;

 2. w przypadku Klientów będących Konsumentami:

 • w formie elektronicznej, przesyłając na adres poczty elektronicznej: podrecznik@migam.org;

 • w formie pisemnej, na adres siedziby Migam: Migam S.A., ul. Hauke-Bosaka 16A, 01-540 Warszawa;

 • w innej, wybranej przez Konsumenta formie, pod warunkiem jej skutecznego doręczenia Migam.

    1. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, wskazany w ust. 2a powyżej sposób złożenia reklamacji jest obowiązkowy i stanowi warunek skutecznego złożenia reklamacji.

    2. Reklamacja powinna zawierać opis stanu faktycznego będącego podstawą reklamacji, w tym datę ujawnienia wady, dane pozwalające zidentyfikować Klienta oraz wskazanie zakresu żądania i jego zwięzłe uzasadnienie. Zaleca się dołączyć do reklamacji zdjęcia reklamowanego Produktu, co może ułatwić i przyspieszyć rozpoznanie reklamacji.

    3. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Migam do reklamacji niezbędne okaże się dostarczenie Produktu do Migam, Klient zostanie poproszony o jego dostarczenie na koszt Migam na adres: Migam S.A., ul. Hauke-Bosaka 16A, 01-540 Warszawa.

    4. Migam udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wystarczające jest wysłanie do Klienta odpowiedzi na reklamację w ostatnim dniu terminu.

    5. W przypadku Klientów będących Konsumentami, w przypadku nieudzielenia przez Migam odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 6 powyżej, przyjmuje się, że Migam uznał reklamację Klienta.

    6. Migam przesyła odpowiedź na reklamację w formie elektronicznej, na adres e-mail Klienta, użyty do złożenia reklamacji, a w przypadku otrzymania reklamacji w innej formie, na adres e-mail Klienta wskazany w reklamacji lub podany w Formularzu Zamówienia.

    7. W przypadku Klientów będących Konsumentami, Migam przesyła odpowiedź na reklamację w formie właściwej do formy w jakiej otrzymał reklamację od Klienta. W przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej (papierowej), odpowiedź na reklamację zostanie udzielona Klientowi w formie pisemnej, na adres do korespondencji wskazany w reklamacji, chyba że Klient zażądał udzielenia odpowiedzi w innej formie. W przypadku reklamacji złożonej w formie elektronicznej, odpowiedź na reklamację zostanie udzielona Klientowi w formie elektronicznej, na adres e-mail Klienta użyty do złożenia reklamacji, chyba że Klient zażądał udzielenia odpowiedzi na reklamację na inny adres bądź w innej formie.

    8. W sytuacji, gdy informacje przekazane przez Klienta nie pozwalają na rozstrzygnięcie reklamacji lub wymagają uzupełnienia, Migam zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Klienta o uzupełnienie danych dotyczących reklamacji.

    9. Migam pozostawia bez rozpatrzenia reklamację niezawierającą danych umożliwiających identyfikację Klienta.

    10. Postanowienia ust. 2-11 powyżej stosuje się odpowiednio do reklamacji na usługi udostępniane przez Migam drogą elektroniczną poprzez stronę internetową podrecznik.migam.org. Przed zgłoszeniem reklamacji Klient zobowiązany jest sprawdzić czy nieprawidłowości w świadczeniu usług nie wynikają z przyczyn, za które Migam nie ponosi odpowiedzialności, jak brak spełnienia warunków technicznych, o których mowa w rozdziale IV Regulaminu. W przypadku, gdy okaże się, że problemy z dostępem do Sklepu Internetowego lub usług wynikają z przyczyn leżących po stronie Klienta niebędącego Konsumentem, Migam nie jest zobowiązany do odpowiedzi na zgłoszoną reklamację.

 1. NIEZGODNOŚĆ PRODUKTU Z UMOWĄ SPRZEDAŻY

    1. Niniejszy rozdział X Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów będących Konsumentami.

    2. W razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w ustawie z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z późn. zm.).

    3. Produkt jest zgodny z Umową Sprzedaży, jeżeli zgodne z Umową pozostają w szczególności jego:

     1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;

     2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Migam najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży i który Migam zaakceptował.

    4. Ponadto Produkt, aby został uznany za zgodny z Umową Sprzedaży, musi:

     1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

     2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Produktu oraz publiczne zapewnienie złożone przez Migam, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Migam wykaże, że:

 • nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

 • przed zawarciem Umowy Sprzedaży publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

 • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy Sprzedaży;

     1. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;

     2. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Migam udostępnił Konsumentowi przed zawarciem Umowy Sprzedaży, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

    1. Migam nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży w zakresie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z Umową określonych w ust. 4, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.

    2. Migam ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu 2 (dwóch) lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez Migam, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży, który ujawnił się przed upływem 2 (dwóch) lat od chwili dostarczenia Produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Produktu lub charakterem braku zgodności Produktu z Umową.

    3. Migam nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Produktu z Umową określonego w ust. 6, jeżeli brak ten podstępnie zataił.

    4. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

    5. Migam może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Migam. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Migam, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową.

    6. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Migam uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu z Umową, wartość Produktu zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową.

    7. Migam dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Migam został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Migam.

    8. Konsument udostępnia Migam Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Migam odbiera od Konsumenta Produkt na swój koszt.

    9. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Produktu, który następnie został wymieniony.

    10. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

     1. Migam odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową zgodnie z ust. 9 powyżej;

     2. Migam nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową zgodnie z ust. 11-12 powyżej;

     3. brak zgodności Produktu z Umową występuje nadal, mimo że Migam próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową;

     4. brak zgodności Produktu z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 8-13 powyżej;

     5. z oświadczenia Migam lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

    11. Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Produktu zgodnego z Umową.

    12. Migam zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia Ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu Ceny.

    13. Konsument nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli brak zgodności Produktu z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z Umową jest istotny.

    14. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych na podstawie Umowy Sprzedaży, Konsument może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych przez Konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z Umową.

    15. W razie odstąpienia od Umowy Konsument niezwłocznie zwraca Produkt Migam na jego koszt. Migam zwraca Konsumentowi Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania. Migam dokonuje zwrotu Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

    1. Niniejszy rozdział XI Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów będących Konsumentami.

    2. Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

    3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

   1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U.2020.1706 t.j. z późn. zm.) z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy Konsumentem a Migam. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;

   2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U.2020.1706 t.j. z późn. zm.) z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu pomiędzy Konsumentem a Migam. Regulamin organizacji i działania stałych sądów polubownych określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 06.07.2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz.U.2017.1356);

   3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Konsumentem a Migam, korzystając także z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, Federacja Konsumentów). Szczegółowe informacje na temat udzielania porad przez poszczególne organizacje społeczne można znaleźć na prowadzonych przez te organizacje stronach internetowych.

    1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21.05.2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, klienci będący konsumentami mają prawo do rozstrzygania sporów z przedsiębiorcami zawierającymi internetowe umowy o świadczenie usług, w sposób pozasądowy za pośrednictwem unijnej platformy internetowej. Skargę można złożyć na formularzu dostępnym pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

    2. Postanowienia ust. 2-4 powyżej mają charakter informacyjny i nie oznaczają wyrażenia przez Migam zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

    3. Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego Konsumentowi przysługuje możliwość dochodzenia swoich praw na zasadach ogólnych.

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

    1. Niniejszy rozdział XII Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów będących Konsumentami.

    2. Konsument, który zawarł z Migam Umowę Sprzedaży, może w terminie 14 (czternastu) dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych wprost w niniejszym rozdziale XII Regulaminu. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

    3. Konsument odstępuje od Umowy Sprzedaży poprzez złożenie Migam jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie może zostać złożone:

 1. w formie elektronicznej, na adres e-mail: podrecznik@migam.org, jako temat wiadomości wpisując: „Odstąpienie od umowy” (forma zalecana) lub

 2. na piśmie, poprzez wysyłkę oświadczenia na adres: Migam S.A., ul. Hauke-Bosaka 16A, 01-540 Warszawa.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie. W celu złożenia oświadczenia Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

    1. Migam niezwłocznie przekaże Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Potwierdzenie zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail Konsumenta użyty do złożenia oświadczenia, a w przypadku złożenia oświadczenia w formie pisemnej, na adres e-mail Konsumenta podany w Formularzu Zamówienia.

    2. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w trybie oraz terminie wskazanym powyżej, Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.

    3. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Migam. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Zwrot Produktu powinien nastąpić na adres:

Migam S.A.
ul. Hauke-Bosaka 16A
01-540 Warszawa

Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu ponosi Konsument. Migam nie ponosi i nie zwraca Konsumentowi poniesionych kosztów zwrotu.

    1. Produkt należy zwrócić w stanie kompletnym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Odpowiedzialność Konsumenta może obejmować m.in. brak możliwości wprowadzenia Produktu ponownie do sprzedaży jako Produktu pełnowartościowego, koszty przywrócenia Produktu do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego, w tym koszty usunięcia wad Produktu, w zakresie w jakim wady te wynikają z korzystania przez Konsumenta z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

    2. Migam niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Zwrot należności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył pierwotnie Konsument. Sposób zapłaty zwracanej kwoty na rzecz Konsumenta może być zmieniony jedynie za jego wyraźną zgodą.

    3. Migam może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

    4. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w przypadku dostarczenia przez Migam nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. w przypadku zdjęcia folii zabezpieczającej opakowanie).

 1. ZMIANY REGULAMINU

    1. Migam zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów, takich jak:

  1. spowodowanych potrzebą zmian w aspekcie technologicznym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Migam;

  2. spowodowanych potrzebą zmian w strukturze lub w treści lub w ofercie Sklepu Internetowego;

  3. z powodu zmiany zakresu usług świadczonych przez Migam za pośrednictwem Sklepu Internetowego, poprzez modyfikację, wprowadzenie nowych lub wycofanie przez Migam dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem;

  4. z powodu zapewnienia bezpieczeństwa informacji, jakie są pozyskiwane lub przetwarzane w związku ze świadczeniem usług objętych Regulaminem, w tym w związku z zawarciem i realizacją Umowy Sprzedaży;

  5. z powodu zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które mają wpływ na treść Regulaminu, w tym prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu lub zmiany interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, nakazów, zaleceń, wytycznych właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

  6. z powodu konieczności dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, wytycznych lub decyzji właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

  7. z powodu konieczności dokonania korekty oczywistych omyłek lub błędów pisarskich albo uzupełnienia luk lub nieścisłości w Regulaminie niedających się usunąć w wyniku wykładni zawartych postanowień.

    1. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Migam udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie Internetowym wraz z informacją o dacie wejścia w życie nowego Regulaminu.

    2. Wszystkie Zamówienia złożone przez Klienta przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu obowiązującego w dniu składania Zamówienia przez Klienta.

 1. DANE OSOBOWE, POUFNOŚĆ

 1. Migam przetwarza dane osobowe Klientów oraz osób wskazanych przez Klienta dla potrzeb realizacji Umowy Sprzedaży, na zasadach opisanych w Polityce prywatności i zgodnie z RODO.

 2. Korzystając ze Sklepu Internetowego oraz zawierając Umowę Sprzedaży Klient potwierdza, że zapoznał się z Polityką prywatności.

 3. Przez informacje poufne rozumie się wszelkie informacje przekazywane przez jedną ze Stron drugiej Stronie, bez względu na sposób ich przekazania (ustnie, pisemnie, drogą elektroniczną), za wyjątkiem tych informacji, które w chwili ujawnienia lub przekazania drugiej Stronie zostaną wyraźnie określone jako nieobjęte poufnością oraz wszelkie, nieujawnione do wiadomości publicznej informacje gospodarcze, handlowe, techniczne, technologiczne, prawne, organizacyjne, know-how, a także inne informacje posiadające wartość gospodarczą, dotyczące jednej ze Stron lub jej współpracowników i kontrahentów, uzyskane przez drugą Stronę w związku z lub podczas realizacji Umowy Sprzedaży lub korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Strony, co do poufności przekazanych jej informacji, przyjmuje się, że są to informacje poufne.

 4. Każda ze Stron zobowiązuje się, że wszelkie przekazane i ujawnione jej przez drugą Stronę informacje poufne zostaną zachowane w pełnej tajemnicy i poufności, zostaną wykorzystane wyłącznie dla celów związanych z zawarciem / realizacją Umowy Sprzedaży lub skorzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz że nie zostaną przekazane lub ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej bez wyraźnej, uprzedniej zgody Strony, której dotyczą, wyrażonej w formie co najmniej dokumentowej.

 5. Każda ze Stron zobowiązuje się do niekopiowania, niepowielania ani w jakikolwiek sposób nierozpowszechniania informacji poufnych, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to niezbędne w celu realizacji Umowy, w których to przypadkach wszelkie takie kopie będą własnością Strony, która była źródłem tych informacji. Strona zobowiązuje się zapewnić odpowiedni i bezpieczny sposób przechowywania wszystkich otrzymanych informacji poufnych w czasie, gdy znajdują się one na jej przechowaniu lub pod jej kontrolą.

 6. Strony ustalają, że zobowiązanie do zachowania poufności nie obejmuje informacji:

  1. które są powszechnie znane;

  2. które zostały podane do wiadomości publicznej przez Stronę, której dotyczą;

  3. ujawnionych przez Stronę za uprzednią zgodą drugiej Strony, wyrażoną w formie co najmniej dokumentowej;

  4. których obowiązek ujawnienia wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

  5. których ujawnienie jest niezbędne dla potrzeb zbycia wierzytelności lub dochodzenia roszczeń wynikających z Umowy.

 1. Zobowiązanie do zachowania poufności trwa bezterminowo.

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Niniejszy rozdział XV Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów niebędących Konsumentami.

 2. Migam nie ponosi odpowiedzialności, w granicach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, za szkody wynikające z:

 1. niespełnienia przez Klienta warunków technicznych, o których mowa w rozdziale IV Regulaminu;

 2. braku lub przerw w dostępie do Internetu po stronie Klienta;

 3. nieprawidłowości w korzystaniu ze Sklepu Internetowego przez Klienta, w tym nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa opisanych w Regulaminie;

 4. błędów lub braków w danych podanych przez Klienta lub jego przedstawiciela;

 5. wystąpienia przerwy technicznej, o której mowa w rozdziale VIII ust. 3 Regulaminu, a także trwałej lub czasowej niemożliwości świadczenia usług, wynikającej z przyczyn niezależnych od Migam lub będącej następstwem zdarzeń, za które Migam nie ponosi odpowiedzialności;

 6. niedziałania albo wadliwego działania oprogramowania firm trzecich, z których korzysta Klient lub Migam;

 7. niebezpieczeństw związanych z użytkowaniem sieci Internet: ataków hackerskich, zainfekowania systemu przez wirusy komputerowe lub zdarzeń podobnych;

 8. nieznajomości lub nieprzestrzegania przez Klienta postanowień Regulaminu;

 9. korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;

 10. zamieszczania przez Klienta lub jego przedstawiciela w Sklepie Internetowym danych o charakterze bezprawnym;

 11. oraz z innych okoliczności, za które Migam nie ponosi odpowiedzialności.

 1. Odpowiedzialność Migam w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona (zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie) do kwoty 1 (jednego) tysiąca złotych oraz szkód rzeczywiście poniesionych przez Klienta, z tym zastrzeżeniem, że odpowiedzialność Migam z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu ogranicza się do Ceny, jaką Klient zapłacił Migam z tytułu nabycia tego Produktu.

 2. Klient niebędący Konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Migam o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Migam niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w języku polskim. Polska wersja językowa stanowi wyłączną podstawę interpretacji postanowień Umowy Sprzedaży.

 2. Regulamin nie znajduje zastosowania w stosunku do świadczenia usług przez podmioty inne niż Migam, w szczególności dostawców usług płatniczych oraz przewoźników. Korzystanie z usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne następuje na zasadach określonych w regulaminach tychże podmiotów.

 3. Migam dba o prawa konsumenta i dokłada wszelkich starań, by postanowienia Umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego z Klientami, będącymi Konsumentami, były zgodne z prawem konsumenckim. Dlatego postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów, przysługujących na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości są tłumaczone na korzyść Konsumenta. W przypadku wystąpienia niezamierzonej niezgodności postanowień Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 5. Korespondencja, w tym wszelkie zawiadomienia, informacje oraz inne komunikaty przekazywane będą Klientowi w języku polskim.

 6. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu, Klient może komunikować się z Migam w formie:

 1. elektronicznej, na adres poczty elektronicznej: podrecznik@migam.org;

 2. telefonicznej, pod numerem telefonu: +48 692 491 667;

 3. pisemnej, pod adresem: Migam S.A, ul. Hauke-Bosaka 16A, 01-540 Warszawa; lub

 4. przy wykorzystaniu Formularza Kontaktowego.

 1. Kontakt telefoniczny możliwy jest wyłącznie w Dni Robocze w godzinach 8:00-15:30.

 2. Migam komunikuje się z Klientem drogą elektroniczną, telefonicznie lub na piśmie, na dane wskazane (odpowiednio) w Formularzu Zamówienia lub Formularzu Kontaktowym, o ile co innego nie wynika z treści Regulaminu.

 3. Klient nie ma prawa przenosić praw i obowiązków związanych z realizacją Umowy Sprzedaży, w całości lub w części, na osoby trzecie, bez uprzedniej zgody Migam wyrażonej w formie co najmniej dokumentowej.

 4. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego Regulaminu.

 5. Prawem właściwym dla stosunków umownych pomiędzy Klientem a Migam jest prawo polskie.

 6. Z zastrzeżeniem zdania drugiego, wszelkie spory wynikające z zawartej Umowy Sprzedaży, korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego bądź powstałe na tle stosowania postanowień Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Migam. W przypadku Klienta będącego Konsumentem spory będą rozstrzygane przez miejscowo właściwy sąd powszechny, ustalony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 7. Aktualna treść Regulaminu jest publikowana na stronie Sklepu Internetowego (www.podrecznik.migam.org), w sposób umożliwiający jego przechowywanie (utrwalanie) i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu Internetowego podrecznik.migam.org

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY