Sklep internetowy podręcznik.migam.org, zwany dalej Sklepem, jest prowadzony przez:

MIGAM „RKPK” SP. Z O.O. S.K.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Raduńska 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000538267, zwanej dalej Spółką.

 

Definicje:

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego podręcznik.migam.org, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Koszyk – funkcja Sklepu Internetowego podręcznik.migam.org, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności: liczba produktów, adres dostawy, dane do faktury, formy płatności.

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Spółki podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.

Sklep – prowadzony przez Spółkę sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową podręcznik.migam.org.

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym podręcznik.migam.org, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

Towar – produkt oferowany Klientowi przez Usługodawcę za pośrednictwem platformy pod adresem podrecznik.migam.org.

 

1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego podręcznik.migam.org, warunki składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym podręcznik.migam.org, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego podręcznik.migam.org, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego podręcznik.migam.org oraz składania zamówień na produkty, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcji Sklepu Internetowego podręcznik.migam.org, w tym składania zamówień na produkty, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez dokonywania rejestracji.
 4. Rozliczenia transakcji przeprowadzane są za pośrednictwem Podmiotów realizujących płatności: Paypal lub Przelewy24.

 

2 Informacje o produktach

 

 1. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu:
 2. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
 3. nie zawierają kosztów dostawy.

Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

 1. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

 

3 Warunki realizacji zamówień

 

 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. W celu złożenia zamówienia należy:
 3. skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji;
 4. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 5. wpisać dane do faktury;
 6. wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia;
 7. wpisać adres e-mail, na który zostanie wysłana faktura VAT;
 8. wybrać formę płatności;
 9. kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.
 10. Opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności.
 11. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Spółce oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.
 12. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego (aktualnego) i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Spółka w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, jeżeli z powyższego powodu pomimo dochowania przez Spółkę i firmę doręczającą przedmiot zamówienia należytej staranności dostarczenie przedmiotu zamówienia lub dostarczenie go w terminie okaże się niemożliwe.

 

4 Czas realizacji zamówień

 

 1. Zamówienie zostanie nadane w ciągu do 5 dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 2. Zamówienie będzie dostarczane za pośrednictwem Kuriera Inpost.
 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego, lub niepełnego adresu dostawy.

 

5 Warunki reklamacji

 

 1. Aby zgłosić reklamację, należy skontaktować się ze Sklepem e-mailem na adres podrecznik@migam.org lub telefonicznie pod numerem +48 692 49 16 67. Sklep w ciągu 7 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta.
 2. Warunki rozpatrzenia reklamacji:
 3. Odesłanie wadliwej książki lub płyty wraz z dowodem zakupu lub jego kopią na adres: MIGAM „RKPK” SP. Z O.O. S.K.A, ul. Raduńska 6, 01-681 Warszawa.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy i odeśle na własny koszt. W przypadku braku możliwości wymiany towaru (np. z powodu wyczerpania nakładu), Klient ma prawo odstąpić od umowy, a Sklep zwróci Klientowi całkowitą należność za reklamowany towar w terminie 14 dni.
 5. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane. Koszt wysyłki reklamowanego towaru zostanie zwrócony Klientowi przez Spółkę przelewem na rachunek bankowy podany przez Klienta.

 

6 Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta – Klient może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów przesyłki. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym Spółka nie jest zobowiązana do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego kosztów przesyłki.
 2. W celu odstąpienia od umowy Klient powinien złożyć Sklepowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z przesłaniem dowodu zakupu lub jego kopii:
 3. pisemnie na adres: MIGAM „RKPK” SP. Z O.O. S.K.A, ul. Raduńska 6, 01-681 Warszawa.
 4. za pośrednictwem e-maila na adres: podrecznik@migam.org, jako temat wiadomości wpisując: „Reklamacja”.
 5. Zwrotu towaru w stanie niepogorszonym należy dokonać nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od Umowy, na adres: MIGAM „RKPK” SP. Z O.O. S.K.A, ul. Raduńska 6, 01-681 Warszawa.
 6. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 7. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Sklep prześle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania na podany przez Klienta w oświadczeniu adres e-mail.
 8. Spółka dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
 10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Podręczniki muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia). W przypadku, gdy opakowanie zostało naruszone (usunięta folia) prawo do odstąpienia od umowy Klientowi nie przysługuje.

 

7 Rezygnacja z zamówienia

 

Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki, kontaktując się mailowo na adres podrecznik@migam.org lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:30 pod numerem +48 692 49 16 67.

 

8 Zwrot należności Klientom

 

 1. Spółka dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku::
 2. anulowania zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją;
 3. zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej;
 4. uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z § 6 niniejszego regulaminu, Spółka zwraca Klientowi płatność niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Jednakże Spółka może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem.
 6. Spółka dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta.
 7. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo zachowania przez Spółkę należytej staranności, w tym skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Spółce numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Spółce takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego uniemożliwiających pomimo zachowania przez Spółkę należyte staranności prawidłową realizację płatności.

 

9 Dane osobowe

 

Administratorem danych osobowych Klienta jest MIGAM „RKPK” SP. Z O.O. S.K.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Raduńska 6. Spółka przetwarza dane osobowe Klienta, podane przez niego w procesie składania zamówienia w Sklepie w celu dostarczenia produktu i wysyłki faktury.

 

10 Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2018 r.
 2. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, podyktowanych w szczególności względami technicznymi, prawnymi oraz zmianą zasad świadczenia Usług.
 3. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Spółką a Klientem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Spółkę w ramach platformy w domenie podrecznik.migam.org na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, jest prawo polskie.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.