1. CO OPISUJE NINIEJSZA POLITYKA?

Niniejsza Polityka prywatności („Polityka„) zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Migam S.A. (dawniej: Migam „RKPK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) z siedzibą w Warszawie („Migam”, „Administrator”, „my”) w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego www.podrecznik.migam.org („Sklep Internetowy”, „Sklep”), w tym w szczególności określa rodzaje danych osobowych, które gromadzi Migam, wyjaśnia w jaki sposób i dlaczego Migam gromadzi i wykorzystuje poszczególne dane osobowe, wyjaśnia kiedy i dlaczego Migam będzie dzielić się danymi osobowymi z innymi podmiotami oraz przedstawia prawa i możliwości podmiotów danych, jeśli chodzi o przetwarzanie ich danych osobowych.

Polityka znajduje zastosowanie, jeżeli jesteś:

 • użytkownikiem Sklepu Internetowego;

 • użytkownikiem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego;

 • klientem Sklepu Internetowego, tj. osobą fizyczną składającą zamówienie w Sklepie Internetowym oraz zawierającą z Migam umowę sprzedaży („Kupujący”) lub przedstawicielem / reprezentantem Kupującego („Przedstawiciel Kupującego”);

 • osobą fizyczną zainteresowaną ofertą Sklepu Internetowego i kontaktującą się z Migam w celu pozyskania określonych informacji („Potencjalny Kupujący”) albo osobą reprezentującą lub występującą z ramienia podmiotu zainteresowanego ofertą Sklepu („Przedstawiciel Potencjalnego Kupującego”).

Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”).

 1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Migam S.A. (dawniej „RKPK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Józefa Hauke-Bosaka 16A, 01-540 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000983987, NIP: 9512387159, REGON: 360614795.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem korespondencyjnie, na adres siedziby Administratora lub pod adresem e-mail: iod@migam.org.

 1. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?

W związku z tym, że przetwarzamy dane osobowe w różnych celach, w różnym zakresie i na różnych podstawach prawnych określonych w RODO, w celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy je odnosząc się do celu przetwarzania danych osobowych.

Korzystanie ze Sklepu Internetowego oraz jego funkcjonalności

Dane osobowe użytkowników Sklepu Internetowego (w tym także adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie) przetwarzane są przez Administratora: 

 • w celu umożliwienia Administratorowi świadczenia za pośrednictwem Sklepu Internetowego usług drogą elektroniczną w zakresie, w jakim Administrator udostępnia użytkownikom Sklepu Internetowego treści lub funkcjonalności zawarte w Sklepie oraz realizacji uprawnień użytkowników przysługujących im w związku ze świadczonymi usługami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 • w celach analitycznych i statystycznych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu analizy aktywności użytkowników Sklepu Internetowego, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług, poprawy funkcjonalności Sklepu i ich utrzymania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Aktywności użytkownika Sklepu Internetowego, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych. Zgromadzone w ten sposób informacje przetwarzane są przez Administratora przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług i udostępnianiem funkcjonalności w ramach Sklepu. Administrator przetwarza również te dane w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych, co stanowi realizację jego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Korzystanie z formularza kontaktowego

Administrator udostępnia w ramach Sklepu Internetowego elektroniczny formularz kontaktowy, za pośrednictwem którego użytkownik Sklepu może skontaktować się z Administratorem oraz zadać mu pytanie w przedmiocie oferowanego towaru. Skorzystanie z formularza kontaktowego wymaga podania podstawowych danych osobowych, niezbędnych do nawiązania kontaktu z użytkownikiem i odpowiedzi na zadane pytanie. Użytkownik może podać dodatkowo dowolne dane, o ile uzna, że usprawni to kontakt lub obsługę zapytania. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, zaś w przypadku ich podania Administrator przyjmuje, że użytkownik wyraził zgodę na ich przetwarzanie.

Zbierane za pośrednictwem formularza dane osobowe przetwarzane są przez Administratora:

 • na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, tj. w celu skontaktowania się z Tobą i obsługi wiadomości przesłanej za pośrednictwem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 • w celach analitycznych i statystycznych, co jest niezbędne dla realizacji uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez użytkowników za pośrednictwem Sklepu w celu doskonalenia jego funkcjonalności, a także swoich produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 • na podstawie Twojej zgody, w przypadku podania danych osobowych, które nie są niezbędne do nawiązania kontaktu lub obsługi wiadomości przesłanej za pośrednictwem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Zawieranie i realizacja umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego

Złożenie przez Kupującego zamówienia w Sklepie Internetowym oraz zakup produktów oferowanych w ramach Sklepu wiąże się z przetwarzaniem przez Administratora jego danych osobowych. W formularzu zamówienia, wypełnianym przez Kupującego dla potrzeb złożenia zamówienia i zawarcia wiążącej umowy sprzedaży, Kupujący podaje (a w przypadku danych opcjonalnych – może podać) następujący zakres danych osobowych: dane identyfikujące i kontaktowe Kupującego (imię, nazwisko, firma, NIP, adres, adres e-mail, nr telefonu), adres dostawy, w przypadku gdy jest on inny niż adres Kupującego (imię i nazwisko lub firma, adres, nr telefonu), dane dot. zamówienia (rodzaj i ilość produktów), inne dane dobrowolnie podane przez Kupującego w trakcie składania zamówienia. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie będzie skutkować brakiem jego realizacji. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne, ale niezbędne do realizacji celów, w jakich dane są zbierane – np. wysyłki produktu pod inny adres, niż adres Kupującego.

Administrator przetwarza dane osobowe Kupujących w następujących celach:

 • w celu umożliwienia Kupującemu złożenia, a następnie w celu obsługi złożonego zamówienia na zakup produktów (oferty zawarcia umowy sprzedaży), a tym samym podjęcia działań na żądanie Kupującego przed zawarciem umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 • w celu zawarcia i realizacji zawartej z Administratorem umowy sprzedaży na warunkach przewidzianych w Regulaminie Sklepu Internetowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa, w szczególności z przepisów ustawy o rachunkowości i Ordynacji podatkowej oraz ustawy o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego, w zakresie w jakim przepisy te odnoszą się do wystawiania i archiwizacji dokumentów sprzedaży – faktur VAT, faktur korygujących, duplikatów faktur oraz not korygujących, obowiązków ustawowych związanych z rozliczeniami podatkowymi i obowiązkami rachunkowymi, rękojmi za wady fizyczne towaru oraz uprawnień Kupującego związanych ze zgodnością towaru z umową, uprawnień związanych z odstąpieniem Kupującego od umowy (prawo zwrotu towaru) i in. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak bieżący kontakt z Kupującym, ustalenie lub dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku Kupujących będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, złożyć zamówienie w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach zawartej umowy sprzedaży może osoba uprawniona do reprezentacji Kupującego w zakresie upoważniającym do zawarcia i realizacji umowy. Dane osobowe Przedstawicieli Kupujących przetwarzane są przez Administratora do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak podjęcie czynności niezbędnych przed zawarciem umowy sprzedaży z Kupującym, zawarcie i realizacja zawartej umowy sprzedaży, bieżący kontakt, ustalenie lub dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Obsługa zapytań

Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą Sklepu Internetowego i kontaktujesz się z Migam w celu pozyskania określonych informacji (w imieniu swoim bądź podmiotu, który reprezentujesz), Administrator może zbierać i przetwarzać Twoje dane osobowe uzyskane w trakcie przeprowadzanych rozmów telefonicznych oraz korespondencji e-mail. Mogą to być w szczególności dane takie jak: imię i nazwisko, nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, dane kontaktowe, informacje dotyczące zapotrzebowania na towary Migam oraz inne dane – jeżeli dobrowolnie postanowiłeś/-aś je nam przekazać. Twoje dane mogą także pochodzić ze źródeł publicznie dostępnych, takich jak Krajowy Rejestr Sądowy.

Administrator przetwarza dane osobowe Potencjalnych Kupujących do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak obsługa zapytania skierowanego do Migam, bieżący kontakt w związku z zapytaniem, ustalenie lub dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe Przedstawicieli Potencjalnego Kupującego przetwarzane są przez Administratora do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak obsługa zapytania skierowanego do Migam, bieżący kontakt w związku z zapytaniem, ustalenie lub dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Gdy jest to niezbędne do realizacji celów, w których przetwarzamy Twoje dane osobowe, możemy przekazywać je:

 1. podmiotom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa;

 2. podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Twoje dane osobowe (np. dostawcom systemów i rozwiązań teleinformatycznych, dostawcom usług);

 3. innym podmiotom, w stosunku do których wyraziłeś/-aś zgodę na udostępnienie im swoich danych osobowych lub którym przekazanie Twoich danych osobowych odbywa się na innej, ważnej podstawie prawnej przetwarzania.

Administrator korzysta z usług dostawców, którzy są odrębnymi administratorami Twoich danych osobowych. Dostawcami tymi są w szczególności podmioty świadczące usługi płatności elektronicznych (np. Przelewy24) oraz firmy kurierskie realizujące dostawę produktów zamówionych w ramach Sklepu Internetowego.

W każdym przypadku udostępnienia lub powierzenia przetwarzania Twoich danych osobowych będziemy dbać o to, aby przekazywane było jedynie minimum informacji niezbędnych do realizacji celów przetwarzania.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
W przypadku, gdyby Twoje dane miały być przekazywane poza terytorium EOG zapewnimy, aby współpraca z takimi podmiotami odbywała się w oparciu o odpowiednią podstawę prawną i aby zapewniały one odpowiednie standardy ochrony.

 1. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Okres przetwarzania przez Administratora danych osobowych zależy przede wszystkim od celu, w jakim przetwarzane są Twoje dane. Co do zasady Administrator przetwarza dane tak długo, jak długo są one niezbędne do realizacji celu, w jakim dane zostały zebrane.

Jeżeli jesteś Kupującym lub Przedstawicielem Kupującego Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres realizacji umowy sprzedaży zawartej z Tobą lub podmiotem, który reprezentujesz oraz realizacji wszystkich uprawnień przysługujących Kupującemu na gruncie obowiązujących przepisów prawa (np. ustawowego 14-dniowego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży). Po upływie tego okresu w niezbędnym zakresie przechowujemy Twoje dane przez czas wynikający z obowiązujących wymogów prawnych (np. z obowiązku przechowywania dokumentacji finansowej przez 5 lat). W przypadku braku zawarcia umowy sprzedaży Twoje dane osobowe przekazane Migam za pośrednictwem formularza zamówienia będziemy przechowywać do czasu rozliczenia zamówienia, tj. zwrotu płatności dokonanych na jego poczet. W uzasadnionych przypadkach Twoje dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak będą one niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (np. przez okres przedawnienia roszczeń z umowy sprzedaży).

Jeżeli jesteś Potencjalnym Kupującym albo jego Przedstawicielem, Twoje dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak będę one niezbędne do realizacji celu w jakim dane zostały nam przekazane, nie dłużej jednak niż do czasu wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w tym celu.

Jeżeli przesłałeś nam wiadomość lub zgłoszenie za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego w Sklepie Internetowym, Twoje dane osobowe będziemy przechowywać do czasu ich przydatności, tj. rozpatrzenia Twojego zgłoszenia lub zakończenia korespondencji w temacie przesłanej wiadomości.

Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane przez Administratora. 

 1. JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia względem Administratora:

Prawo do cofnięcia zgody

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na jej podstawie do chwili jej wycofania.

Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy dotyczące Cię dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jesteś uprawniony/-a do uzyskania dostępu do nich oraz informacji o celach przetwarzania danych, kategoriach przetwarzanych danych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, planowanym okresie przechowywania danych lub kryteriach jego ustalenia, o prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle danych (jeśli nie pochodzą od Ciebie) oraz o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. Masz również prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Jeżeli Twoje dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, masz również prawo zostać poinformowany o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać od Administratora swoje dane osobowe, które mu dostarczyłeś/-aś oraz przesłać te dane innemu, wybranemu administratorowi, pod warunkiem, że przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

O ile jest to technicznie możliwe, masz również prawo żądać, by dotyczące Cię dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi.

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo żądać od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących Cię danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych.

Prawo do sprzeciwu

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych, o ile przetwarzamy je na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W takim przypadku Administrator nie będzie już mógł przetwarzać tych danych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych na potrzeby takiego marketingu. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego, Administrator nie będzie uprawniony do dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych do takich celów.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz prawo żądać od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Cię danych osobowych, jeżeli:

 1. Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których dane zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

 2. cofnąłeś/-aś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i Administrator nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania,

 3. wniosłeś/-aś Administratorowi sprzeciw wobec przetwarzania danych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,

 4. wniosłeś/-aś Administratorowi sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego,

 5. Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,

 6. Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

Prawo do usunięcia danych osobowych nie ma charakteru bezwzględnego i nie będzie miało zastosowania w przypadkach wskazanych enumeratywnie w art. 17 ust. 3 RODO (np. w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli:

  1. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

  2. przetwarzanie danych osobowych przez Administratora jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

  3. Administrator nie potrzebuje już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

  4. wniosłeś/-aś sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W każdym przypadku, w którym uznasz, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jaki sposób mogę zgłosić swoje żądanie?

W celu skorzystania z powyższych uprawnień skontaktuj się z nami korespondencyjnie lub pod adres e-mail, wskazany w pkt 2 Polityki.

W jakim czasie spełnimy Twoje żądanie?

Administrator udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem dotyczącym przysługujących Ci praw, bez zbędnej zwłoki, przy tym nie później niż w terminie 1 miesiąca od otrzymania żądania. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, Administrator może przedłużyć ten termin o kolejne 2 miesiące, o czym zostaniesz uprzednio poinformowany/-a.

 1. CZY MUSISZ PODAWAĆ NAM SWOJE DANE I SKĄD JE MAMY, JEŚLI NIE POCHODZĄ OD CIEBIE?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, ale pamiętaj, że odmowa ich podania może uniemożliwić nam realizację celów, w jakich dane są zbierane, np. uniemożliwić złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym albo realizację zawartej z Tobą umowy sprzedaży.

Jeśli jesteś Przedstawicielem Kupującego albo Przedstawicielem Potencjalnego Kupującego i nie dostarczyłeś/-aś nam swoich danych osobowych, prawdopodobnie pochodzą one od podmiotu, który reprezentujesz. Twoje dane osobowe mogą również pochodzić ze źródeł publicznie dostępnych, takich jak Krajowy Rejestr Sądowy.

 1. W JAKI SPOSÓB DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH?

Administrator na bieżąco monitoruje ryzyko związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych po to, aby dane osobowe były przetwarzane w sposób bezpieczny, chronione za pomocą adekwatnych środków bezpieczeństwa, z zapewnieniem, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba także o to, by jego podwykonawcy i inne podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie gwarantowały stosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa i dawały odpowiednią gwarancję zabezpieczenia danych.

 1. ZMIANY POLITYKI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od dnia 17.04.2023 r.